Spring til indhold

Turister og tilflyttere strømmer til Orø

Efter to år med udviklingsprojektet på Orø – med ø-konsulent i Holbæk Erhvervsforum Sune Abelgren Nielsen som tovholder – er projektet ved at nå sin naturlige afslutning. Det er derfor tid til at gøre status og se nærmere på, hvilke resultater projektet har bidraget til at skabe for det lille øsamfund. Til denne opgave har Holbæk Erhvervsforum allieret sig med analysebureauet Crew4U, som netop har afleveret en dybdegående effektmålingsrapport.
29.11.2016

Projektet, som har været finansieret af Vækstudvalget i Holbæk Kommune, har haft det overordnede formål at bidrage til vækst i kultur, turisme og bosætning på Orø. Og med udgangspunkt i den foreliggende dokumentation kan det nu konstateres, at projektet i den grad har opfyldt dets formål.

”Det er meget glædeligt, at vores bidrag til udviklingen på Orø har båret frugt både i form af jobskabelse samt tiltrækning af nye borgere til kommunen”, forklarer Kurt Næsted, formand for Vækstudvalget i Holbæk Kommune.

Udvikling i turismen
Den positive i udvikling ses specielt hos øens turismevirksomheder. Orøs spisesteder har således i forhold til 2014 oplevet en estimeret meromsætning på 38,6 % i 2015 og en yderligere stigning på 9,8 % i 2016. I kroner betyder det en samlet meromsætning i hele projektperioden på 4.684.000 kr. og sammenholdt med projektets mål på 2.000.000 kr. er der god grund til at være tilfreds med resultatet.


Besøgstallene fra Orøs attraktioner tegner også et positivt billede med endnu en imponerende stigning i forhold til 2014 på estimeret 41,1 % i 2015 samt en yderligere stigning på estimeret 20,6 % i 2016. I besøgstal betyder dette en samlet stigning på 11.840 i hele projektperioden, og sammenholdt med projektets mål på godt 2.100 må man sige, at dette også er tilfredsstillende.

”Vi i Holbæk Erhvervsforum er meget stolte af at have bidraget til at søsætte og lede et projekt, som så øjensynligt har haft stor betydning for udviklingen af turismen på Orø. Vi har tilmed gjort os en masse gode erfaringer, som vi fremadrettet vil gøre brug af i forbindelse med den overordnede turismeindsats i hele Holbæk Kommune”, fastslår Claus Westergaard, turismechef i Holbæk Erhvervsforum.

Ø-livet er blevet populært - mange vil bo på Orø
Det er ikke nogen hemmelighed, at de danske småøer generelt har haft svært ved at tiltrække nye beboere, men på Orø tyder alt på, at udviklingen i den grad er vendt. Mens Holbæk Kommune som helhed oplever en fin vækst på omkring 3 % kan den lille ø præstere en befolkningstilvækst på 5,5 % hidtil i 2016, hvilket er særdeles imponerende set i forhold til landsgennemsnittet på 2,2 %.  I tal betyder tilvæksten på Orø, at den lille ø i 2016 er gået fra at huse 844 øboere til at nå det højeste befolkningstal siden 2009 med hele 890 pr. 1. oktober 2016.

”Det tætte samarbejde med Orøs erhvervs- og foreningsliv samt de primære projektparter bestående af OrøKontor, Orø Beboerforening, Orø Lokalforum, Holbæk Kommune har givet resultat. Det kan vi med stor glæde konstatere med den nye rapport”, understreger Sune Abelgren Nielsen.

Konklusion: projekt har været en succes
Ovenstående resultater er blot et udpluk af det samlede antal effektmål, som den omtalte rapport har målt på. Men den positive fortælling, som tallene beretter, er gennemgående for næsten alle effektmål.

Størstedelen af rapportens resultater er baseret på nøjagtige tal og sammenholdt med tendenserne fra enkelte mere usikre resultater konkluderer rapporten, at projektet som helhed har været en stor succes og har således bidraget til at skabe vækst på Orø i kultur, turisme og bosætning.

Usikkerheden for nogle af effektmålene bunder i, at enkelte af tallene baserer sig på vurderinger og beregninger, da det ikke har været muligt at indsamle nøjagtige tal. Derfor skal man være påpasselig med at tillægge enkelte af rapportens resultater 100 % validitet, men nærmere betragte disse som strømpile, der angiver en udviklingstendens.

Til gavn for hele kommunen
”Udover at bidrage til udviklingen på Orø har projektet også haft til formål at prøve nogle tiltag af, som på sigt kan have gavnlig effekt for hele Holbæk Kommune. I lokalområdet omkring Brorfelde er der f.eks. ved at blive etableret et nyt turisme-netværk, som bl.a. har fundet inspiration i netværksindsatsen på Orø”, udtaler Kurt Næsted.

Desuden har ø-konsulenten blandt andet været tovholder på et projekt, som har til formål at tiltrække flere lystfiskerturister til kommunen. Gennem samarbejde med erhvervslivet i Holbæk og på Orø har dette bl.a. resulteret i, at Holbæk er blevet optaget i den tværkommunale organisation Fishing Zealand, som netop arbejder for at fremme lystfiskerturismen i hele regionen. Om også denne indsats bærer frugt vil tiden vise, men med de nye ressourcer, som medlemskabet tilfører kommunen, er der uden tvivl skabt god grobund for på bæredygtig vis at udnytte et af Holbæks store aktiver i turisme- og bosætningssammenhæng, nemlig Isefjorden.

Fremtiden for Orø
”Orøboerne har altid været et særdeles engageret folk, som tager ansvar for egen udvikling. Men med projektet her har vi fået koordineret initiativerne endnu bedre og ikke mindst synliggjort dem bredere for omverdenen. Dét arbejde vil vi nu bygge videre på”, fastslår formand for OrøKontor, Nol Wijnholds.

Selvom udviklingsprojektet på Orø stopper ved årets udgang, er dette ikke ensbetydende med at al udvikling for Orø stopper her.  OrøKontor vil tværtimod i samarbejde forenings- og erhvervslivet knokle videre for at bibeholde det positive momentum, som den lille ø i hjertet af Isefjorden unægtelig nyder godt af i disse år.

Og netop hensigt bakker Kurt Næsted op omkring:

”Jeg er meget tilfreds med den måde, hvorpå Holbæk Erhvervsforum og Ø-konsulenten har løst opgaven og ikke mindst er jeg tilfreds med de resultater det to-årige projekt har skabt. Nu skal vi se fremad og finde en god måde, hvorpå vi i fællesskab kan fastholde udviklingen på Orø. Det ser jeg frem til at drøfte med alle berørte parter”.

For yderligere information kontakt:

Kurt Næsted
Formand for Vækstudvalget
Holbæk Kommune
kurtn@holb.dk
Tlf.: 72 36 90 10

Claus Westergaard
Turismechef
Holbæk Erhvervsforum
claus@heforum.dk
Tlf.: 45 31 31 58 54

Sune Abelgren Nielsen
Ø-konsulent
Holbæk Erhvervsforum
oroekonsulent@heforum.dk   
Tlf.: 40 48 41 07

Nol Wijnholds
Formand for OrøKontors bestyrelse
n.wijnholds@mail.dk
Tlf.: 20 94 19 57Feedback

Sidst opdateret

13.09.2018

Ansvarlig redaktør

Lena Green